logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Profiel

Pensioenfonds Scildon (het Fonds) is een ondernemingspensioenfonds (opf), opgericht per 1 januari 1972 en statutair gevestigd in Hilversum. Het Fonds voert pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige medewerkers vanScildon Nederland en haar rechtsvoorgangers. Het Fonds administreert de opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. De juridische rechtsvorm van het Fonds (stichting) betekent dat het Fonds dit zonder winstoogmerk verzorgt.

Het Fonds behoort met een belegd vermogen van ruim € 46 miljoen (2015) tot de kleinere pensioenfondsen in Nederland.

Taak

De belangrijkste taak van het Fonds is ervoor te zorgen dat iemand die recht op een pensioen heeft, dit pensioen ook echt krijgt. Het Fonds moet daarom de administratie van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden nauwgezet bijhouden en zorgvuldig omgaan met het geld dat belegd wordt.
Het Fonds streeft dus naar een voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden zo waardevast mogelijk pensioen en maximaal pensioenbewustzijn.

Door de financiële onafhankelijkheid staat werkgeverScildon Nederland niet garant, mocht het Fonds financieel in moeilijke tijden komen. Omgekeerd heeft de werkgever geen recht meer op eventuele overschotten uit het Fonds. De uitvoeringskosten van het Fonds worden nog wel door de werkgever betaald.

Missie

Het Fonds wil voor zowel haar deelnemers als de werkgever een betrouwbaar pensioenfonds zijn. Het bestuur voert hiertoe een solide financieel beleid en toetst of afspraken in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving. Belangrijke onderdelen van het beleid zijn onder meer de medezeggenschap van alle belanghebbenden, de beginselen van goed pensioenfondsbestuur en een gedegen risicomanagement-, uitbestedings- en communicatiebeleid, prudent beleggingsbeleid en een voorwaardelijk indexatiebeleid.

Visie

De pensioensector staan ingrijpende veranderingen te wachten die zorgen voor onzekerheid. De uitdaging daarbij is om te voldoen aan de verwachtingen van belanghebbenden. Zowel binnen de huidige als de komende wettelijke kaders streeft de Het Fonds naar een goede pensioenvoorziening door een transparante uitvoering van de in de CAO afgesproken pensioentoezeggingen. Communicatie en transparantie acht het Fonds van groot belang ten einde betrokkenheid te realiseren alsook pensioenbewustzijn en verwachtingen te managen. Ten einde de missie te kunnen uitvoeren is sprake van een robuust beleidskader, goed pensioenfondsbestuur en wordt goed samengewerkt met de sponsor, adviseurs en uitvoerende partijen op het gebied van vermogensbeheer en pensioenuitvoering.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van het Fonds is:

“… het verlenen van pensioenen aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van de aangesloten ondernemingen en aan hen, die door de arbeid van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden of werden onderhouden, een en ander volgens de regels zoals nader in een of meer reglementen is bepaald.”