logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Algemeen

Doelstelling van Stichting Pensioenfonds Scildon(hierna te noemen ‘het Fonds’) is om op lange termijn minimaal aan haar verplichtingen te voldoen. Onder verplichtingen worden in eerste instantie de onvoorwaardelijk toegezegde pensioenen verstaan. Teneinde de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, wenst het bestuur de toevertrouwde middelen van ca. € 50 miljoen (eind 2017) op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. Dit komt overeen met de “prudent person” gedachte conform de Europese richtlijnen. Hierbij maakt het bestuur een verantwoorde afweging tussen het rendement dat op lange termijn nodig is om de fondsdoelstellingen te verwezenlijken en de daaraan verbonden risico’s.

Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement. De risico bereidheid van de deelnemers speelt hierbij een belangrijke rol. De risicohouding wordt mede vormgegeven door de verwachting dat in 35% van de gevallen de volledige toeslag kan worden verleend.

Beleggingsbeleid

Een pensioenfonds moet beleggen om voldoende rendement te behalen. Het Fonds wil een bepaald rendement behalen, om de kans op het verlagen van de pensioenen (korten) zo klein mogelijk en de kans op het verhogen van de pensioenen (toeslagverlening of indexatie) zo groot mogelijk te houden. Beleggen is echter niet zonder risico's. 

Jaarlijks wordt het beleggingsbeleid vastgesteld. De belangrijkste reden hiervoor is dat de financiële markten beweeglijk zijn en gevolgen hebben voor de (relatieve) aantrekkelijkheid van verschillende beleggingscategorieën. Op basis van de financiële positie, actuele thema’s, economische omstandigheden en verwachte risico’s wordt het beleggingsbeleid getoetst en eventueel aangepast. Hierbij is de doelstelling van het Fonds en het gewenste risicoprofiel het vertrekpunt.

Spreiden risico’s

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het Fonds beheerst deze risico’s door deze in meer of mindere mate aan te gaan of af te dekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sub-portefeuilles waarover het vermogen wordt verdeeld: de Matchingportefeuille en de Rendementsportefeuille.

De Matchingportefeuille heeft als doel het renterisico van de Verplichtingen (deels) af te dekken met instrumenten die sterk correleren met de swapcurve. In deze portefeuille wordt belegd in Europese staatsobligaties. De Rendementsportefeuille heeft als doel om door risico te nemen rendement boven verplichtingen na te streven. Deze portefeuille belegt in gespreide Europese aandelenfondsen.

Voor beide sub-portefeuilles is een benchmark gedefinieerd. Strategisch wordt een norm verdeling gehanteerd van 15% aandelen / 85% staatsobligaties.

Strategische_Asset_allocatie
Strategische asset allocatie

Uitvoering

Het Fonds heeft een contract afgesloten met een fiduciair manager. De fiduciair manager beheert namens het Fonds de beleggingen. Het Fonds zorgt er daarbij voor dat het in control blijft. Daartoe onderhoudt het  intensief contact met de beheerder en controleert regelmatig of zij zich aan de met het Fonds gemaakte afspraken houden.