logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het geeft een indicatie of een pensioenfonds in staat is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Tegenover de pensioenverplichtingen staan op de balans van een pensioenfonds de bezittingen. Op grond van de Pensioenwet moeten de technische voorzieningen volledig door bezittingen worden gedekt. Daarnaast moet een pensioenfonds aanvullend eigen vermogen aanhouden, het zogenaamde Vereist Eigen Vermogen (VEV). Er is ook een Minimum Vereist Eigen Vermogen (MVEV). De verhouding tussen het vermogen dat in het kader van de pensioenverplichtingen wordt aangehouden en technische voorzieningen die de pensioenverplichtingen representeren, is de dekkingsgraad van een pensioenfonds.

Bij een dekkingsgraad van 100% kan een pensioenfonds in principe aan alle opgebouwde verplichtingen voldoen. Volgens de wet moeten de pensioenfondsen echter ook over buffers beschikken zodat ze onvoorziene situaties kunnen opvangen. De door DNB vastgestelde wettelijke dekkingsgraad bedraagt daarom meer dan 100%. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 110% betekent dus dat een pensioenfonds €1,10 in kas heeft voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) controleert aan de hand van de dekkingsgraad of een pensioenfonds voldoende vermogen heeft.

Beleidsdekkingsgraad

Met ingang van 1 januari 2015 is het nFTK (nieuw Financieel Toetsingskader) van toepassing. Een uitvloeisel hiervan is dat voor de bepaling van de toeslagverlening (indexatie) niet langer de normale dekkingsgraad van toepassing is maar de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Het Fonds gebruikt dit 12-maands gemiddelde om minder afhankelijk te zijn van dagkoersen op de financiële markten. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor toeslagverlening (indexatie) aan de hand van een toeslagtabel. De beleidsdekkingsgraad is daarmee belangrijk voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Actuele (beleids)dekkingsgraad

Reële dekkingsgraad

Om te bepalen hoeveel toeslag er verleend kan worden is ook de reële dekkingsgraad. van belang. Dit  is de verhouding tussen de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad die nodig is om in de toekomt een volledige voorwaardelijke toeslagverlening te geven op basis van waardevastheid.

Als deze dekkingsgraad tenminste 100% bedraagt, voldoet het fonds aan de eisen voor volledige voorwaardelijke toeslagverlening als de maatstaf voor indexeren de prijsinflatie zou zijn (dit  wordt het toekomstbestendig indexeren principe genoemd)

Het idee achter het toekomstbestendig indexeren is dat het Fonds pas een toeslag mag verlenen, als dit percentage ook jaarlijks in de toekomst gegeven kan worden).

(Beleids)
dekkingsgraad

Dekkingsgraad

Actuele (beleids)dekkingsgraad