logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Organisatie

Het is belangrijk dat een pensioenfonds voldoende geld heeft om nu en in de toekomst aan alle verplichtingen te voldoen. Ook moet het pensioenfonds zorgvuldig en volgens de wet- en regelgeving werken en communiceren met zijn deelnemersgroepen. Dit maakt een professionele en efficiënte organisatie voor een pensioenfonds noodzakelijk.

Bestuur

Het Fonds wordt geleid door een Bestuur. Het Bestuur bestaat uit acht bestuursleden die elk zijn benoemd voor vier jaar. Vier bestuursleden zijn voorgedragen door de werkgever, drie bestuursleden door de werknemers en één bestuurslid door de pensioengerechtigden.

Uitvoering

Om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt het Bestuur in de uitvoering van zijn taken ondersteund door externe partijen.

Het Fonds heeft een overeenkomst met Appel Pensioenuitvoering BV voor de uitvoering van de administratieve werkzaamheden.

De beleggingsactiviteiten zijn uitbesteed aan First Investment B.V. Dit gebeurt steeds voor het totale vermogen en met een duidelijke afspraak met betrekking tot de beleggingen en het gewenste risicoprofiel.

Het fonds wordt voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn ondersteund door Milliman, de externe adviserende actuaris.

Toezicht en verantwoording

Intern

De Visitatiecommissie (VC) is verantwoordelijk voor het intern toezicht op het functioneren van het Bestuur van het Fonds en bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De VC beoordeelt het Fonds onder andere op de manier waarop het Fonds wordt bestuurd, het gevoerde beleid en de beleidskeuzes en hoe het Fonds omgaat met de risico’s op lange termijn. Het oordeel van de VC is opgenomen in het jaarverslag van het Fonds.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) oordeelt over het door het Bestuur gevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes. Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Bestuur. Hun oordeel kunt u lezen in het jaarverslag van het Fonds.

Extern

Pensioenfondsen staan onder toezicht van twee externe onafhankelijke partijen. Dit zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

DNB houdt toezicht op de financiële markten. Mensen moeten vertrouwen hebben in de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de AFM toezicht op het gedrag van pensioenfondsen.