logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Het bestuur

Pensioenfonds Scildon wordt geleid door een Bestuur.
Het bestuur vertegenwoordigt het fonds en draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pensioenregelingen en het daartoe behorende pensioen- en begeleidingsbeleid. Naar buiten wordt het fonds vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Vice Voorzitter. Het bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar.
Het bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden:

  • het beheer van het fonds;
  • het uitvoeren van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemers, en;
  • het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden.

Via pensioenfonds@scildon.nl kunt u per e-mail contact opnemen met het Bestuur van het Fonds.

Samenstelling

Het Bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vier werkgevers-, drie werknemersvertegenwoordigers en één pensioengerechtigdenvertegenwoordiger. Het Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een vicevoorzitter.

Zittingstermijn

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal 2x worden herbenoemd. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank (DNB) de bestuursleden op hun geschiktheid en betrouwbaarheid.

Contact

Contact

Via pensioenfonds@scildon.nl kunt u per e-mail contact opnemen met het Bestuur van het Fonds.