logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Controle + overig

De controle op het Fonds wordt uitgevoerd door verschillende, door het Fonds aangestelde partijen:

Compliance officer

De compliance officer vervult een onafhankelijke rol binnen Stichting Pensioenfonds Scildon en is belast met het toezicht op naleving van de geldende wet- en regelgeving door het Fonds. Ook controleert de compliance officer of en hoe de Gedragscode van het Fonds wordt nageleefd.

Accountant

De externe accountant controleert de jaarrekening van het Fonds en geeft bij goedkeuring een controleverklaring af, die het Fonds in zijn jaarrekening openbaar maakt.

Actuaris

De certificerend actuaris controleert of de ‘voorziening pensioenverplichtingen’ toereikend is vastgesteld. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring af, die het Fonds in zijn jaarrekening openbaar maakt.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt binnen Stichting Pensioenfonds Scildon onafhankelijk toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. De FG levert een belangrijke bijdrage aan een zorgvuldig en rechtmatig gebruik van persoonsgegevens door het Fonds. Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u gebruikmaken van uw privacyrechten of heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met onze FG via: functionaris.gegevensbescherming@scildon.nl.
Zie voor verdere toelichting onze Privacy Verklaring op de home pagina.

Controle

Controle

De controle op het Fonds wordt uitgevoerd door verschillende, door het Fonds aangestelde partijen:

  • compliance officer
  • accountant
  • actuaris