logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de instelling van een verantwoordingsorgaan (VO).

Het VO controleert of het Bestuur juiste beleidskeuzes heeft gemaakt, het beleid goed en binnen de gemaakte afspraken en kaders uitvoert en ieders belangen evenwichtig afweegt. Het oordeel van het VO hierover wordt opgenomen in het jaarverslag van het Fonds. Ook beleidskeuzes voor de toekomst worden door het VO getoetst.

Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Bestuur. Gegeven het wettelijk kader wordt in ieder geval advies uitgebracht over:

 • het wijzigen van het beleid ten aanzien van het VO;
 • het beleid over beloningen;
 • de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten;
 • de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • de profielschets voor leden van de Visitatiecommissie;
 • het vaststellen en wijzigen van een interne Klachten- en Geschillenprocedure;
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 • het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm; en
 • de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 5 leden:

 • Twee vertegenwoordiger(s) van de werkgever;
 • Twee vertegenwoordiger(s) van de deelnemers;
 • Eén vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.

De bepalingen omtrent de benoeming, samenstelling, taken en bevoegdheden van het verantwoording zijn nader uitgewerkt in het ‘Reglement Verantwoordingsorgaan’.

Contact

U kunt contact opnemen met het VO via verantwoordingsorgaan.pf@scildon.nl

Contact

Contact2

U kunt contact opnemen met
het VO via
verantwoordingsorgaan