logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht
 

23 april 2019

Nieuwsupdate: toekomstvisie, jaarwerk, beleggingsbeleid 2019 en dekkingsgraad

 

Toekomstvisie
In januari van dit jaar heeft u kunnen lezen welke stappen het bestuur heeft gezet in het onderzoek naar het voortbestaan van het pensioenfonds. Inmiddels heeft het bestuur belangrijke vervolgstappen gezet in dit proces en zijn we aangekomen in de fase van besluitvorming.

De toelichting die hierna wordt gegeven geldt onder het voorbehoud dat de sponsor de pensioenregeling voor de actieve deelnemers daadwerkelijk aanpast naar een beschikbare premieregeling en de uitvoering hiervan belegt bij een andere uitvoerder dan het pensioenfonds. De uitvoeringsovereenkomst met het fonds zal dan worden opgezegd. De besluitvorming hierover, die ligt bij de werkgever en de ondernemingsraad, wordt uiterlijk in mei verwacht.

Deze opzegging zou voor Pensioenfonds Scildon leiden tot de status van een ‘gesloten fonds’. Uit het onderzoek dat het bestuur heeft gedaan, is duidelijk geworden dat de huidige uitvoeringsvorm dan onvoldoende toekomstbestendig is (zowel vanuit uitvoeringseisen als vanuit  kostenaspect) om uitvoering te kunnen blijven geven aan de missie van het fonds: het zijn van een betrouwbaar pensioenfonds voor zowel haar deelnemers als de werkgever.

Op basis van het onderzoek heeft het bestuur op 11 februari 2019 een voorgenomen besluit genomen om het fonds te liquideren en de opgebouwde en ingegane aanspraken door middel van een Collectieve Waardeoverdracht (CWO) over te dragen naar een nieuwe uitvoerder.

Op 12 februari heeft het bestuur het Verantwoordingsorgaan gevraagd haar te adviseren over dit voorgenomen besluit. Op 29 maart heeft het Verantwoordingsorgaan hierop een positief advies afgegeven.

De laatste stap in het besluitvormingsproces is de instemming van de actieve deelnemers. Een bijeenkomst hiervoor is gepland in juni.
Voorafgaand hieraan zal het bestuur een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden organiseren. In deze bijeenkomst zal het bestuur haar proces toelichten en ook haar voorgenomen besluit. Daarbij zal ook het Verantwoordingsorgaan een toelichting geven op hun rol in dit proces. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangt u binnenkort.

 

Jaarwerk
Dit jaarlijks terugkerende proces is in volle gang. Begin december 2018 is de aftrap geweest met alle betrokkenen in dit proces (Bestuur, Appel Pensioenuitvoering, Milliman (actuaris) en Mazars (accountant). Volgens een opgesteld plan is elk van deze partijen aan de slag met de taken in zijn aandachtsgebied.
In maart heeft de Visitatiecommissie, het intern toezichtsorgaan van het fonds, gesprekken gevoerd met het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan, Appel Pensioenuitvoering en met de Vermogensbeheerder. De bevindingen van de Visitatiecommissie legt zij vast in een rapport waarvan de samenvatting wordt opgenomen in het jaarverslag. Uit het concept-rapport kan het bestuur concluderen dat de Visitatiecommissie zeer tevreden is over de manier waarop het bestuur uitvoering geeft aan haar verantwoordelijkheden. Het bestuur is uiteraard heel content met deze bevinding. Het definitieve rapport wordt in de loop van deze maand verwacht en is op verzoek in te zien.

 

Beleggingsplan 2019
Zoals toegelicht onder de kop ‘Toekomstvisie’ lijkt de beperkte horizon van het fonds steeds meer concreet te worden. Zolang definitieve besluitvorming hierover echter nog niet heeft plaatsgevonden, mag van het bestuur worden verwacht dat zij zorgvuldig uitvoering geeft aan haar verantwoordelijkheden. Daar hoort ook het actualiseren van het jaarlijks Beleggingsplan bij. Het mag voor zich spreken dat de mogelijke liquidatie van het fonds van invloed is geweest op de mogelijkheden en keuzes in dit plan.
Het bestuur heeft het beleggingsplan 2019 in haar vergadering van 15 april 2019 goedgekeurd en deze is nu op de website te vinden.

 

Dekkingsgraad
In het nieuws heeft u vast wel iets gehoord of gelezen over de (negatieve)ontwikkeling van de dekkingsgraden bij pensioenfondsen ultimo 2018. Ook Pensioenfonds Scildon ontkwam hier niet aan. Waar de dekkingsgraad in november 2018 nog lag op 112,3%, dook deze, als gevolg van de negatieve ontwikkelingen op de beleggingsmarkt, in december naar 110,2%.Het goede nieuws is dat we 2019 zijn gestart met een herstel van deze duikeling: ultimo maart ligt de dekkingsgraad op 111,9%, waarmee deze nog net iets achterblijft op het niveau van eind 2018.

Mocht u vragen hebben over een van deze berichten, dan kunt u via pensioenfonds@scildon.nl mailen met het Bestuur van het Fonds.