logo-stichting-pensioenfonds-met-tab-recht

logo_laag2_blauw

U bouwt verplicht pensioen bij ons op via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, op www.mijnpensioenoverzicht.nl en hier op de website.

Bij het beheer van de beleggingen houdt het pensioenfonds rekening met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (de zogenaamde ESG-factoren). Zo wordt bij de selectie van fondsen/managers expliciet de voorkeur gegeven aan fondsen die hier in hun portefeuillebeleid rekening mee houden. Hierbij kan zowel sprake zijn van actief stembeleid (beïnvloeding van bedrijven) als van uitsluitingsbeleid. Verder moet de vermogensbeheerder de UNPRI hebben ondertekend.
Door het opstellen en periodiek herevalueren van het MVB-beleid en het rapporteren over de implementatie voldoet het pensioenfonds aan de eisen die in IORP II hierover worden gesteld.
Het pensioenfonds heeft recentelijk het IMVB convenant voor pensioenfondsen ondertekend.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Pensioenfonds Scildon. Bekijk ook laag 1 en laag 3.

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen
 

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Scildon en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds Scildon is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68e verjaardag maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het jaarsalaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele jaarsalaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het  jaarsalaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is bijvoorbeeld € 14.117,70. U bouwt in dat jaar 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.882,30. Dat is € 365,44 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. 


partner_en_wezenpensioen_opbouw

Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook een partnerpensioen en een wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partnerpensioen is 60% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij de Pensioenfonds Scildon pensioen zou opbouwen.. Bij overlijden na pensionering  krijgt uw partner ook 60% van het opgebouwde ouderdomspensioen. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 21 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.
 
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. 

reglement

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA), geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de 50 jaar voor de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.
De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Scildon. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw pensioenleeftijd als u tot dat moment bij  Pensioenfonds Scildon blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.
Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. U kunt ook vrijwillig extra pensioen opbouwen via de bijspaarregeling van Pensioenfonds Scildon.
middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het jaarsalaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele jaarsalaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw jaarsalaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,75% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. 
opbouw

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het jaarsalaris dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw jaarsalaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. De franchise voor het jaar 2019 bedraagt € 14.117,70. Over het bruto jaarsalaris minus de franchise bouwt u elk jaar 1,75% aan ouderdomspensioen op.  

Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 14.117,70. U bouwt in dat jaar 1,75% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 20.882,30 Dat is € 365,44 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie. 

premieverdeling_beide

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. Uw werkgever draagt de totale pensioenpremie af aan Pensioenfonds ScildonUw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.
Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Scildon staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.
Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,00 per jaar dan zorgt Pensioenfonds Scildon er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Pensioenfonds Scildon checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Scildon.
Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.
extra_pensioen

Extra pensioen opbouwen

Bij Pensioenfonds Scildon is het mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig pensioen op te bouwen. De extra pensioenpremie wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via uw werkgever op uw salaris ingehouden. Uw werkgever draagt de premie af aan Pensioenfonds Scildon. Er is geen minimumbedrag. Wel een maximum: de fiscale ruimte voor pensioen. Fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat u wettelijk maximaal aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat u daadwerkelijk opbouwt.

Als u meer informatie wilt over de vrijwillige bijspaarregeling, dan kunt u terecht bij uw werkgever.

ruilen_ouderdoms_partner

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat of eerder met ontslag gaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds Scildon als u komt te overlijden.

Let op: dit is een éénmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Zie ook de pensioenplanner voor de bedragen van het pensioen na het ruilen.

ruilen_partner_ouderdom

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een éénmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden op pensioenfonds.landg.nl

vervroegen_uitstellen_68

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op 68 jaar, kunt er voor kiezen om langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op de pensioenplanner. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op 68 jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Kijk voor meer informatie over het eerder stoppen en de gevolgen voor uw opgebouwde pensioen op de pensioenplanner. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

hoog_laag_laag_hoog

Beginnen met een hoger pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. 

Let op: dit is een éénmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Om te kijken wat de gevolgen zijn voor uw pensioen kijk op de pensioenplanner.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. 

Pensioenfonds Scildon probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Pensioenfonds Scildon moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend. 

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Scildon ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.  

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Scildon ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.  

Er zijn nog meer risico’s waar Pensioenfonds Scildon rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds Scildon moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds Scildon vindt u op de website.  

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

indexatie

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds Scildon op uw opgebouwde pensioen jaarlijks een toeslag te verlenen (dat heet ook wel indexeren). Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat  Pensioenfonds Scildon niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.
De afgelopen jaren heeft  Pensioenfonds Scildon
de pensioenen als volgt verhoogd: *

Jaar Toeslag  Stijging van de prijzen 
2018 0,00% 1,30%
2017 0,00% 0,40%
2016 0,00%  0,60%
2015  0,75% 0,98%
2014 0,48% 2,51% 
2013  0,00%  2,45% 
2012 0,50% 2,34% 
2011 0,90% 1,27%
2010 1,50% 1,19% 
2009 3,00% 2,49%
     
*De cijfers over de stijging van de prijzen zijn
gebaseerd op cijfers van het CBS.
tekort

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Scildon ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Pensioenfonds Scildon heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren, of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen. In het uiterste geval kan Pensioenfonds Scildon besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. In de afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Scildon de pensioenen niet verlaagdMeer informatie over hoe  Pensioenfonds Scildon
er financieel voor staat, vindt u hier op onze website.

Welke kosten maken wij?

kosten

Pensioenfonds Scildon maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Op Laag 3 kunt u in het jaarverslag een overzicht vinden van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Verandert u van werkgever en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw opgebouwde pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.
Is uw opgebouwde pensioen hoger dan € 484,09 per jaar dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Scildon staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Uw financieel adviseur helpt u graag.
Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,00 per jaar dan zorgt Pensioenfonds Scildon er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Pensioenfonds Scildon checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds Scildon.
Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is uw opgebouwd pensioen lager dan € 2,00 per jaar, dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op gedeeltelijke voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.
samenwonen_trouwen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. 

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. 

scheiden

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.  

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.  

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u Pensioenfonds Scildon wel informeren.  

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.

buitenland

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl. 

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds Scildon daarover informeren.

werkloos

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor uw partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.  
mijnpensioenoverzicht

Mijn pensioenoverzicht

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
vragen


Als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenfonds Scildon, te bereiken op 085 - 2104094. U kunt ook kijken op Veel gestelde vragen.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Meer weten over uw pensioen? Lees het pensioenreglement.